Układy ograniczenia mocy kotłów

W związku z obowiązującymi przepisami w tym szczególnie definicją średniego źródła spalania (MCP), standardami emisyjnymi dla poszczególny źródeł, kosztów wynikających dyrektywy EU ETS zachodzi konieczność optymalizacji konfiguracji źródła ciepła z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i/lub niezbędnych kosztów inwestycyjnych.

Oferujemy możliwość zmiany mocy kotła w wyniku ograniczenia maksymalnej mocy kotła poprzez wprowadzenie dodatkowej blokady w układzie zabezpieczeń kotła.

 

Układy elektronicznego ograniczenia mocy kotła muszą spełniać szereg wymagań określonych przez Urząd Dozoru Technicznego:

  • Wymagane jest przedstawienie aktualnej/uzgodnionej dokumentacji automatyki zabezpieczającej,
  • Wymagane jest zastosowanie odpowiednich urządzeń do pomiaru mocy chwilowej,
  • Wyłączenie kotła musi nastąpić bezpośrednio po przekroczeniu ustawionej mocy blokady,
  • Ograniczenie mocy kotła nie może być objęta czasową deblokadą,
  • Układ blokady mocy musi być zabezpieczony przed ingerencją i uszkodzeniami poszczególnych elementów układów blokady,
  • Wymagane jest przedstawienie szeregu dokumentów zawierających analizę wpływu wprowadzonej blokady na bezpieczeństwo i eksploatację kotła.

 

Przykładowe efekty ograniczenia mocy kotłów:

  • Ograniczenie mocy źródła ciepła do mocy znamionowej w paliwie poniżej 50MW poprzez zmniejszenie mocy części kotłów poniżej 15MW w paliwie i w efekcie ograniczenie inwestycji w układy odsiarczania i odazotowania,
  • Ograniczenie mocy kotła do wartości mniejszej niż 20MW w paliwie i w efekcie ograniczenie inwestycji w układ odsiarczania spalin dla tego kotła,
  • Ograniczenie mocy kotłów w źródle do sumarycznej wartość mocy w paliwie mniejszej niż 20MW i w efekcie zmniejszenie opłat za emisję CO2.

 

układ ograniczenia